Miro Lasić, hrvatski veleposlanik

Vitomir Miro Lasić

…Devedesete, zapravo devedeset i prve, druge, treće, četvrte, pete pokazalo se ponovno potpuno jasno tko su i kakvi su hrvatski neprijatelji. To su oni koji po hrvatskoj zemlji svijesno ruše i pale, ranjavaju, sakate i usmrćuju njeno pučanstvo, civile, prije sviju djecu, žene i starce, ljude nemoćne, svećenike i časne sestre, oni koji zločinačkim napadima na naselja i gradove ubijaju nedužne i miroljubive ljude, što je samo produženje i proširenje bleiburškog masakra, sabiranja novih žrtava u hrvatskom narodu. Neovisno od povijesnih pitanja, smisleno je upitati se postoji li genetički most između Bleiburga i Ravnog ili Vukovara, Dubrovnika i današnjih terorističkih eskalacija…

…Jedan od bitnih pokazatelja za povijesno osvjetljenje događaja oko Bleiburga jest da su žrtve u ogromnoj većini bili nedužni hrvatski ljudi. U tom sagledavanju mora se konstatirati da je Bleiburg u isto vrijeme bio perfidna podvala i izdaja domoljubivih ideala iskrenih hrvatskih antifašista. Taj incredibile crimen, nevjerojatni zločin, izvršavan je po urotničkim nalozima srbokomunističke provenijencije usmjerenim, s jedne strane, na uništenje što većeg broja Hrvata, ali i, s druge strane, na kompromitaciju onih Hrvata koji su s moralnim uvjerenjem težili uspostavi hrvatske antifašističke zapravo antitotalitarističke vlasti na hrvatskoj teritoriji…

Miljenko Jergović

…Lujo Lasić neobičan je čovjek. Njegov nastup u priči gotovo da je posve nesentimentalan. Nimalo samosažaljenja, nikakvog patosa, ni velikih riječi i zaključaka. Piše u vrlo kratkim rečenicama, bez epiteta i pridjeva, genitivnih metafora, ukrasa i dodataka, o stradanjima piše kao što bi inženjer pisao o metalnim legurama…

…Taj put je strašan – mnogo strašniji nego u svim legendarnim prikazbama naknadnih svjedoka – upravo zato što je i emocionalno i činjenično iznijansiran. Za početak, Lujo dobro pamti gdje su ga seljaci gađali kamenjem, a gdje su mu dali vode i pomogli mu da nastavi put, a onda pamti i svoja raspoloženja. Njemu se, kao stvarnome sudioniku, ne prispodobljuju ni biblijski motivi, ni Kristove muke, ni bilo što od onog od čega će biti načinjena blajburška legenda. On govori o stvarnosti i ničim je ne nadopisuje, niti se ulaguje pretpostavljenom budućem čitateljstvu…

…Lasić, poput Prima Levija, ima bogomdan, sasvim književni dar za detalje. Recimo, pamti da im je pred povlačenje bilo naređeno da ono skladište ostave otključanim. To nekom manje darovitom i ne bi bilo važno. Isto tako, u nekoliko riječi briljantno opiše gradove kroz koje kolona prolazi, Zagreb, Apatin, Sombor, Novi Sad…

…Knjigu “Pakao je počeo u Bleiburgu” trebalo bi objaviti u nekoj lijepoj, visokoestetiziranoj i elitnoj ediciji, među dobrim knjigama…

Živko Kustić, Glas koncila

…Vjekoslav Lujo Lasić zanovačen je g. 1944. s mnogim hrvatskim maturantima i raspoređen u PTS (Poglavnikov tjelesni sdrug). Čvrsto hrvatski i katolički odgojen, sin hercegovačkog pravnika, predsjednika suda, mladić NDH doživljava kao svoju državu. Vjeruje u načela humanosti i u ratu, učili su ga da su ranjenik i zarobljenik svetinje. Zna da se bori protiv neprijatelja svoga naroda i svoje cjelokupne kršćanske tradicije…

…Iz svake Lasićeve bilješke odiše izvanredna osobna čestitost. Ona je temelj njegova neugroziva ponosa. Takvim kršćanima najteže je opraštati. I on to ne krije. Na više će mjesta jednostavno priznati da zločince prezire premda svladava svaku želju za osvetom…

…Ali, prava je novost Lasićeve knjige što nije nikako ideološka. Lasić ne izlaže stajališta, ne niže načela, nego iznosi zapamćenja. I u tim zapamćenjima ljudi nisu crno – bijelo raspoređeni: i među partizanima ima ljudi, čovječnosti koja se ne zaboravlja. Dapače, i među nekarakternim koji su se prodali, nisu svi jednako neljudi…

…Posebno je dragocjen opis Lasićeva susreta s nadbiskupom Alojzijem Stepincem u studenom 1945. Povjesničari bi mogli slučaj rasvjetliti. Od čega je Stepinac tada bolovao? Koje su ga to časne sestre tada na dvoru njegovale? Koji je svećenik prepoznao mladog Lasića u katedrali i doveo ga nadbiskupu? Lasićev opis toga susreta je hagiografski: Stepinac je orisan već kao svetac sa svete slike….

Mladen Bevanda

…Lasić literarnim darom pripovijeda o vlastitim doživljajima, oživljava predodžbe i sve kazuje bez patetike, jeftinog lamenta, ili mržnje – danas toliko prisutnih elemenata u kazivanju i izvješćima. Štoviše, iako očajnik i beznadnik, proživljenik i preživljenik drži se dostojanstveno, otmjeno, odvažno, čak i superiorno spram surove zbilje i cinizma svojih krvnika…

…Pola stoljeća se prikrivalo ovo genocidno djelo. Razgovaralo se šapatom s najpovjerljivijim. Znalo se: dogodilo se nešto strašno, ali je prava, potpuna, istina teško otkrivana. Za one koji se nisu vratili nakon svršetka rata, a vidjeli su ih ovdje-ondje odgovor je muklo glasio: Nest’o! Nestali su netragom cijeli naraštaji, godišta, u punoj snazi, u najljepšoj mladosti. Godinama i godinama su očekivani, nadali im se. Nest’o!…

…Ne iznenađuje autorovo živo sjećanje mnogih pojedinosti tijekom križnog puta. Kad se jedanput prožive tako užasni, jezivi prizori mora da se duboko urežu, utisnu u psihu, u pamćenje. To su pojave pred kojima se ostaje zapanjen, ošamućen. Svi ti davni događaji kao da su se zbili još jučer! Slike su sređene, uvjerljive, sugestivne…

…Ono što treba potcrtati jest činjenica: u Bleiburgu i na križnom putu ubojstva, zločini, izvršeni su bez sudskog procesa. Pravorijeci-presude su i nakon toga donešeni unaprijed, iznuđivali su se nasiljem, mučenjem, prisiljavanjem, lažnim svjedočenjem…

Susret sa kard.Stepincem. Svjetlost u tmini

Kon­cem stu­de­no­ga 1945. go­di­ne, po­sli­je otpus­ta iz za­ro­blje­ni­čkog lo­go­ra u Ko­vi­nu, mo­ji su prvi ko­ra­ci po do­las­ku u Za­greb bi­li us­mje­re­ni na Kap­tol, u ka­te­dra­lu. Ispu­nja­vao sam za­vjet da ću, ako pre­ži­vim, na taj na­čin za­hva­li­ti Bo­gu.

Bi­la je ve­čer ka­da sam pje­ša­če­ći s Gla­vnog ko­lo­dvo­ra sti­gao u Ka­te­dra­lu, ušao i kle­knuo u za­dnji red klu­pa da se po­mo­lim. Ona­ko ša­re­no, odrpa­no i ne­do­vo­ljno obu­čen, mo­rao sam na uli­ca­ma Za­gre­ba sva­kom pro­la­zni­ku upa­da­ti u oči. No nit­ko me ni­je za­us­ta­vio ni­ti mi se obra­tio. Od is­pra­va sam imao sa­mo otpu­sni­cu iz lo­go­ra. Bi­lo mi je hla­dno i bio sam veoma uzbu­đen. U crkvu sam ušao ne­što pri­je 18 ili 19 sa­ti, to­ga se to­čno ne sje­ćam. Crkva je bi­la pra­zna, mra­čna, či­ni­lo se da sam bio je­di­ni po­sje­ti­telj. S li­cem me­đu dla­no­vi­ma za­du­bio sam se u mo­li­tvu. I ta­da sam bio ob­da­ren ču­de­snim do­ži­vlja­jem.

Osje­tih ne­či­ju ru­ku na ra­me­nu. Prva po­mi­sao bi­la je da uz me­ne sto­ji mi­li­ci­onar. Pre­trnuo sam od stra­ha. Po­la­ko, okre­nu­vši gla­vu po­gle­dao sam ne­znan­cu u no­ge. Ugle­dah du­ga­čku crnu ha­lju i shva­tih da kraj me­ne sto­ji sve­će­nik. Bla­go mi re­če da za­vršim mo­li­tvu jer mo­ra za­klju­ča­ti crkvu. Žur­no se us­pra­vih s na­mje­rom da odmah odem. Sve­će­nik me za­us­ta­vi pi­ta­njem da li sam otpu­šten iz lo­go­ra. S ob­zi­rom na mo­ju odje­ću i vri­je­me u ko­jem smo ži­vje­li, bio je to lo­gi­čan za­klju­čak. Pot­vrdih. Usli­je­di­lo je pi­ta­nje da li sam iz Za­gre­ba. Za­ni­je­kah. No­vo pi­ta­nje: oda­kle sam i ka­ko se zo­vem. Re­koh da sam Her­ce­go­vac i iz­go­vo­rih pre­zi­me. Što mi je Pe­ro La­sić iz Mos­ta­ra, nas­ta­vi sve­će­nik. Ako mi­sli na su­ca Pe­ru La­si­ća, to mi je otac, od­go­vo­rih. Do­bro me pro­mo­tri­vši, ne­zna­ni mi sve­će­nik re­če da pri­če­kam dok za­klju­ča crkvu jer mi­sli da bi me net­ko ra­do vi­dio. Neo­dlu­čan, du­bo­ko uzn­emi­ren, po­no­vno kle­knuh. Za­klju­ča­vši vra­ta, sve­će­nik mi da­de znak da če­kam i uda­lji se kroz spo­re­dni izlaz. Po­ja­vio se po­no­vno na­kon de­se­tak mi­nu­ta i re­kao da ga sli­je­dim.

Pro­šli smo ne­kim ho­dni­ci­ma i stu­bi­šti­ma, ne znam vi­še ni ka­ko ni ku­da, i sti­gli pred je­dna vra­ta. Ni­je mi re­kao ni ka­mo  ide­mo ni tko me že­li vi­dje­ti. Za­ku­ca­vši na vra­ta, sve­će­nik je ušao. Ja sam os­tao pred vra­ti­ma.

Ča­sak ka­sni­je vra­ta se otva­ra­ju i po­ja­vlju­je se sve­će­nik ko­ji mi pri­ša­pnu da po­lju­bim ru­ku Preu­zvi­še­nom. Zbu­njen sam ušao i u sre­di­ni so­be ugle­dao – kao svje­tlost u tmi­ni – po­zna­ti lik na­dbis­ku­pa Aloj­zi­ja Ste­pin­ca. Sje­dio je u fo­te­lji, ogrnut de­kom. Uz nje­ga je sta­jao je­dan mla­đi sve­će­nik, a iza nje­go­vih le­đa dvi­je ča­sne ses­tre. Ko­li­ko me pa­mće­nje slu­ži mo­gle su bi­ti “bi­je­le ses­tre”, va­ljda iz re­da sv. Vin­ka. No, mo­žda se u tom de­ta­lju va­ram. Moj me je pra­ti­lac la­ga­no gur­nuo i ja pri­đoh crkve­nom po­gla­va­ru. Ka­da mi je pru­žio ru­ku, kle­knuh i po­lju­bih prsten na nje­go­voj ru­ci. Mla­đi sve­će­nik je već pri­nio sto­li­cu i sje­doh na sam nje­zin rub. Či­ni­lo mi se ne­pri­li­čno sje­di­ti.

U tre­nu sam osje­tio stru­ja­nje i zra­če­nje ne­ke po­se­bne to­pli­ne i bla­go­tvor­nos­ti iz Preu­zvi­še­no­ga. Nje­ga je na­pri­je za­ni­ma­lo što znam o su­dbi­ni mo­je obi­te­lji. Re­kao mi je da oca do­bro po­zna i da su pri­ja­te­lji. Oslo­bo­dih se i po­čeh ko­li­ko god sam bo­lje mo­gao sa­bra­no od­go­va­ra­ti na sva nje­go­va pi­ta­nja.

Moj je otac u mla­dos­ti bio pra­vaš, us­mje­re­nja Mi­le Star­če­vi­ća, a ka­sni­je se­ni­or ka­to­li­čkog druš­tva “Do­ma­goj” te je čes­to, kad bi do­la­zio u Za­greb, po­sje­ći­vao na­dbis­ku­pa Ste­pin­ca. Sje­ćam se da nam je otac ti­je­kom ra­tnih godina, ka­da bi se vra­ćao s raz­go­vo­ra u Na­dbis­kup­skom dvo­ru, go­vo­rio ka­ko je Preu­zvi­še­ni ogor­čen zlo­či­ni­ma bi­lo če­tni­ka, bi­lo par­ti­za­na, bi­lo us­ta­ša nad ne­du­žnim pu­kom sa­mo iz ra­zlo­ga po­li­ti­čke, na­ci­onal­ne ili vjer­ske ne­trpe­lji­vos­ti. Kao i otac na­dbis­kup, i moj otac je bio zdvo­jan. Sje­ćam se je­dne po­je­di­nos­ti. Za neo­pros­tiv gri­jeh us­ta­ške vlas­ti sma­trao je pre­pu­šta­nje ko­bnoj su­dbi­ni za­gre­ba­čkih Ži­do­va ko­je je sma­trao is­tin­skim hrvat­skim ro­do­lju­bi­ma. U tre­nut­ku raz­go­vo­ra s na­dbis­ku­pom Ste­pin­cem ni­sam još znao da je Preu­zvi­še­ni mo­ju maj­ku i bra­ta, po nji­ho­vu po­vrat­ku iz Ble­ibur­ga, smjes­tio u žu­pni dvor u Ori­ov­cu kod de­ka­na Mar­ti­na Ben­ko­vi­ća ka­ko bi ih za­šti­tio od even­tu­al­nog pro­go­na i zlos­ta­vlja­nja.

Na­dbis­kup je pi­tao u ko­jim sam lo­go­ri­ma bio, ko­ja je bi­la tra­sa mo­ga “kri­žnog pu­ta”, da li je sa mnom bi­lo sve­će­ni­ka i da li se mo­gu sje­ti­ti ime­na ča­sni­ka iz mog lo­go­ra. Spo­me­nuo sam mno­ga ime­na jer mi je sje­ća­nje bi­lo svje­že. Pam­tim da je onaj mla­di sve­će­nik ve­ći­nu mo­jih od­go­vo­ra za­pi­sao.

Pre­tpos­ta­vljam da smo raz­go­va­ra­li po­la sa­ta kad je sta­ri­ja od one dvi­je ča­sne ses­tre upo­zo­ri­la Preu­zvi­še­nog da je još uvi­jek bo­les­tan i da se ne smi­je za­ma­ra­ti. To mi je obja­sni­lo onu de­ku ko­jom je bio ogrnut. Da li je bio gripo­zan ili je bi­lo ne­što ozbi­ljni­je, ne znam. Shva­ti­vši ovo upo­zo­renje kao znak da je raz­go­vor za­vršen, po­di­goh se. U tom tre­nut­ku Na­dbis­kup re­če ča­snoj ses­tri da mi da­dne dvi­je nje­go­ve ko­šu­lje. Na nje­zin pros­vjed po­no­vi zah­tjev. Iz or­ma­ra u toj is­toj so­bi ses­tra izva­di dvi­je bi­je­le ko­šu­lje i pri­li­čno ne­vo­ljko mi ih da­de. Ka­sni­je sam vi­dio da su bi­le ukra­še­ne Sve­če­vim ini­ci­ja­li­ma i pas­tir­skim šta­pom, izve­ze­nim si­tnim, fi­nim ve­zom. Kre­tnjom ru­ke Preu­zvi­še­ni za­us­ta­vi mo­je ri­je­či za­hva­le. Tad se obra­ti onom mla­dom sve­će­ni­ku i re­če mu da mi da­ 400 di­na­ra. Ovaj iza­đe iz so­be i go­to­vo odmah se vra­ti pru­ži­vši mi no­vac. Za­is­ta sam bio izne­na­đen i ga­nut, ta­da je to bi­lo ve­oma mno­go no­va­ca. Na­kon što me je bla­go­slo­vio, po­no­vno sam Preu­zvi­še­nom po­lju­bio ru­ku i bla­gom kre­tnjom nje­go­ve ru­ke bio otpu­šten.